Kolben mit 12mm Bolzen / 38,0 - 39,5  / 2x R-Ringe